เกี่ยวกับสำนักงานอธิการบดี

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงานอธิการบดี
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานในสธก.

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณบดี/ผู้อำนวยการ

สาร

สารนายกสภามหาวิทยาลัย
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัย

RU. Links Website

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองกลาง
กองคลัง
กองแผนงาน
กองอาคารสถานที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการนักศึกษา
กองงานวิทยาเขตบางนา
กองบริการการศึกษา
สำนักงานตรวจสอบภายใน

หนังสือพิมพ์รายวัน

ไทยรัฐ
ข่าวสด
เดลินิวส์
คมชัดลึก
มติชน
สยามรัฐ
โพสต์ทูเดย์
ผู้จัดการ
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยโพสต์
ประชาชาติ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
บางกอกโพสต์
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
โครงการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

RU. Links Website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ /สถาบัน/สำนัก
 
 
ผศ. วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดี
 
ผศ. พิมล   พูพิพิธ  
รศ. ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ
รศ. สัมพันธ์  ธาราทิพยกุล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 
รศ. ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง
รศ. ดร. สุรเดช  สำราญจิตต์
รศ. ปรีชา  พหลเทพ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 
ผศ. วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
รศ. จรินทร์  เจริญศรีวัมนกุล
ผศ. ดร. วรานนท์  คงสง
รก. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
. ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์
รศ. ดร.โฆษิต  อินทวงศ์
อ. ดนัย  ตันเกิดมงคล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 คณบดี
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รก. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
 
 
รศ. ดร.ปัญญา  ศิริโรจน์
รศ. สุวรรณี เดชวรชัย
ศ. พรชัย  จิตต์พานิช
รก. คณบดีคณะสื่อสารมวลชน
ผู้อำนวยการสำนัก
บริการทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผล
ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุดกลาง
 
 
 
รศ. พัฒนะ  เรือนใจด
ผศ. วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
ผศ. อาจรณ  เชษฐสุมน
ผู้อำนวยการ
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
รก. ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
ผู้อำนวยการ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 
อาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน
ผศ. พิศิษฐ์  แสง-ชูโต
รศ. ดร. เอื้อน  ปิ่นเงิน
ผู้อำนวยการสำนักกีฬา
ผู้อำนวยการ
สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้อำนวยการ
สถาบันคอมพิวเตอร์
             
 
     
 
รศ. ดร. มณี   อัชวรานนท
  อ.สาธิน  สุนทรพันธุ์   รศ. ดร. ระพิณ  ทรัพย์เอนก  
 
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันการศึกษานานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
 
           
     
  รศ. สุธินี  รัตนวราห   รศ. ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน   อ.พรชัย  วงศ์วาสนา
 
รก. ผู้อำนวยการ
สถาบันกฎหมายไทย
  ผู้อำนวยการศูนย์สื่อการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
สัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน

ปรับปรุงเมื่อ  กรกฎาคม 2555