1. กองกลาง
          2. กองคลัง
          3. กองการเจ้าหน้าที่
          4. กองกิจการนักศึกษา
          5. กองงานวิทยาเขตบางนา
          6. กองแผนงาน
          7. กองอาคารสถานที่
          8. กองบริการการศึกษา
          9. หน่วยตรวจสอบภายใน