นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
ผู้อำนวยการกองกลาง
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รก.ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

นางสาวชิษกมน เชาวลิต
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
  
  

นายวีรชัน  พันธุ์นรา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
รก.ผู้อำนวยการกองแผนงาน
    

นางนฤมล  มนาปี
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา


นางสำอางค์ ปอกกันทา
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา

นางสาวรุ่งอร่าม โอมาศ
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  

นางสาวสุมนา ปรุงศักดิ์
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน