เป้าหมาย

          สนับสนุนการศึกษา สร้างสรรค์บริการ พัฒนาทรัพยการมนุษย์ บริหารอย่างมีระบบ ก้าวทันเทคโนโลยี

ปณิธาน

          มุ่งมั่นพัฒนาพันธกิจ ส่งเสริมระบบงาน บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้รับบริการ
  3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

  1. มุ่งเน้นการพัฒนางานตามพันธกิจไปสู่มาตรฐานสากล
  2. พัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะตรงตามที่พึงประสงค์และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3. มีการพัฒนาระบบงานและการบริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. มีการนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ดำเนินงาน

วิสัยทัศน์

          พัฒนาพันธกิจได้มาตรฐาน

พันธกิจ

  1. สนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ
  2. จัดหาทรัพยากรเพื่อให้บริการและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
  3. มุ่งมั่นและพัฒนาการบริหารงาน ไปสู่ระบบสากล