สำนักงานอธิการบดี

          เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าและได้ประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 ตอนที่ 24 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2514

          สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการที่ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ที่ได้ดำเนินงานและปฏิบัติพันธกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงาน และปฏิบัติพันธกิจ 5 ประการ คือ การจัดการศึกษา (การผลิตบัณฑิต) การวิจัย (การพัฒนาวิชาการและสร้างองค์ความรู้) การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้นโยบายและแผนงานที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้ เพื่อให้การปฏิบัติพันธกิจในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่วางไว้ ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงได้แบางส่วนราชการย่อยในสำนักงานอธิการบดี เพื่อรับผิดชอบและปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ประกอบด้วย กองกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง มีภาระหน้าที่ปละความรับผิดชอบ แบ่งเป็น 8 แผนก คือ

 1. แผนกสารบรรณ
 2. แผนกการเจ้าหน้าที่
 3. แผนกบัญชี
 4. แผนกการเงิน
 5. แผนกอาคารสถานที่
 6. แผนกกิจกรรมนักศึกษา
 7. แผนกพัสดุ
 8. แผกนประชาสัมพันธ์

   

          ต่อมา ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 92 ตอนที่ 159 ลงวันที่ 14 วิงหาคม 2518 ได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี เป็น 4 กอง คือ

 1. กองกลาง
 2. กองคลัง
 3. กองการเจ้าหน้าที่
 4. กองกิจการนักศึกษา

           

          ในปี พ.ศ. 2525 สำนักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กอง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 64 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2525 คือ

 1. กองกลาง
 2. กองคลัง
 3. กองการเจ้าหน้าที่
 4. กองกิจการนักศึกษา
 5. กองงานวิทยาเขตบางนา
 6. กองแผนงาน

   

          ต่อมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์ - สุวรรณภาศรี" โดยได้มีการจัดตั้ง "กองงานวิทยาเขตบางนา" ขึ้นในสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 60 ลงวันที่ 16 เมษายน 2531 และให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี เป็น 7 กอง คือ

 1. กองกลาง
 2. กองคลัง
 3. กองการเจ้าหน้าที่
 4. กองกิจการนักศึกษา
 5. กองงานวิทยาเขตบางนา
 6. กองแผนงาน
 7. กองอาคารสถานที่

   

          ในปี พ.ศ. 2534 สำนักงานอธิการบดีได้จัดตั้ง "กองบริการการศึกษา" ขึ้น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 145 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2534 นับเป็นกองที่ 8 ในสำนักงานอธิการบดี

          ปัจจุบัน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 8 กอง คือ

 1. กองกลาง
 2. กองคลัง
 3. กองการเจ้าหน้าที่
 4. กองกิจการนักศึกษา
 5. กองงานวิทยาเขตบางนา
 6. กองแผนงาน
 7. กองอาคารสถานที่
 8. กองบริการการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน