อ.ดร. หฤษฎ์ นิ่มรักษา
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.ปราจีนบุรี

รศ.กฤช ภูริสินสิทธิ์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.อำนาจเจริญ

ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.แพร่

รศ.พรรณพิมล  ก้านกนก
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.นครศรีธรรมราช

 

ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.นครพนม

 

รศ.ประเสริฐ ตัณศิริ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.ตรัง

รศ.สุกัญญา ตันธนวัฒน์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.อุทัยธานี

รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.ลพบุรี

รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.สงขลา

รศ.อดุลย์ ตะพัง
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.บุรีรัมย์

รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.เพชรบูรณ์

รศ.วิโรจ นาคชาตรี
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.ศรีสะเกษ

อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.หนองบัวลำภู

รศ.ปรีชา พหลเทพ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.เชียงใหม่

รศ.ชำนาญ เต็มเมืองปัก
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.นครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560