ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ
รธก.ฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร
รธก.ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อ.ดร.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
รธก.ฝ่ายการคลัง

รศ.รำไพ  สิริมนกุล
รธก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ.เริงรณ  ล้อมลาย
รธก.ฝ่ายธุรการ

อ.ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์
รธก.ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สถาพร สระมาลีย์
รธก.ฝ่ายอำนวยการ

ผศ.พิทยา สีสด
รธก.ฝ่ายวิทยาเขต

รศ.สุขสมัย  สุทธิบดี
รธก.ฝ่ายนิติการ  

รศ.ประโมทย์ จารุนิล
รธก.ฝ่ายกิจการพิเศษ

 

อ.ปรีชา  ประยูรพัฒน์
รธก.ฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

 

อ.ดร.สมชัย อวเกียรติ
รธก.ฝ่ายสวัสดิการ

ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
รธก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

รศ.วิไลวรรณ  ทองประยูร
รธก.ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ

 

รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข
รธก.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

 

รศ.สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์
รธก.ฝ่ายสำนักงานวิทยบริการ
  

รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ
รธก.ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
และสื่อการสอน 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่  7 ตุลาคม 2559