รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.วิณัฎฐา แสงสุข
คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.เริงรัก จำปาเงิน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์
รก.คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ดวงเดือน จันทร์เจริญ
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อ.ดนัย  ตันเกิดมงคล
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

อ.จเลิศ เจษฏาวัลย์
คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ
รก.คณบดีคณะธุรกิจการบริการ

รศ.สุวรรณี เดชวรชัย
ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผล


ผศ.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
ผู้อำนวยการ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

รศ.ทศพร คล้ายอุดม
ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุดกลาง

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการ
สำนักพิมพ์

รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน
รก.ผู้อำนวยการ
สำนักกีฬา

ผศ.ดร.สาธิษฐ์ นากกระแสร์
รก.ผู้อำนวยการ
สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน
ผู้อำนวยการ
สถาบันคอมพิวเตอร์

อ.สาธิน สุนทรพันธุ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันการศึกษานานาชาติ

ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน
รก.ผู้อำนวยการ
สถาบันภาษา

ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.ยิ่งยง เมฆลอย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์
ในภูมิภาคเขตร้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560