รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.วิณัฎฐา แสงสุข
คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.เริงรัก จำปาเงิน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์
รก.คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ดวงเดือน จันทร์เจริญ
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อ.ดนัย  ตันเกิดมงคล
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

อ.จเลิศ เจษฏาวัลย์
คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ
รก.คณบดีคณะธุรกิจการบริการ

รศ.สุวรรณี เดชวรชัย
ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผล


ผศ.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
ผู้อำนวยการ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

รศ.ทศพร คล้ายอุดม
ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุดกลาง

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการ
สำนักพิมพ์

รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน
รก.ผู้อำนวยการ
สำนักกีฬา

ผศ.ดร.สาธิษฐ์ นากกระแสร์
รก.ผู้อำนวยการ
สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน
ผู้อำนวยการ
สถาบันคอมพิวเตอร์

อ.สาธิน สุนทรพันธุ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันการศึกษานานาชาติ

ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน
รก.ผู้อำนวยการ
สถาบันภาษา

ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.ยิ่งยง เมฆลอย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์
ในภูมิภาคเขตร้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560

อ.ดร. หฤษฎ์ นิ่มรักษา
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.ปราจีนบุรี

รศ.กฤช ภูริสินสิทธิ์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.อำนาจเจริญ

ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.แพร่

รศ.พรรณพิมล  ก้านกนก
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.นครศรีธรรมราช

 

ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.นครพนม

 

รศ.ประเสริฐ ตัณศิริ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.ตรัง

รศ.สุกัญญา ตันธนวัฒน์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.อุทัยธานี

รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.ลพบุรี

รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.สงขลา

รศ.อดุลย์ ตะพัง
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.บุรีรัมย์

รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.เพชรบูรณ์

รศ.วิโรจ นาคชาตรี
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.ศรีสะเกษ

อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.หนองบัวลำภู

รศ.ปรีชา พหลเทพ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.เชียงใหม่

รศ.ชำนาญ เต็มเมืองปัก
รธก.ฝ่ายวิทยบริการฯ
จ.นครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560


นายวิรัช ชินวินิจกุล

นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

  

ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
   

อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
ประธานสภาคณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
   

นายวิทวัส บุญญสถิตย์
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อ.ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 รศ.เริงรัก จำปาเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.พิมพ์ใจ รื่นเริง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ศุภชัย ตันศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สาธิษฐ์ นากกระแสร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 


ศ.พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 


พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 


รศ.สุขสมัย สุทธิบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


นายธีระ ทองประกอบ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


นางพิมล  สิงห์อุไร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ
รธก.ฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร
รธก.ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อ.ดร.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
รธก.ฝ่ายการคลัง

รศ.รำไพ  สิริมนกุล
รธก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ.เริงรณ  ล้อมลาย
รธก.ฝ่ายธุรการ

อ.ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์
รธก.ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สถาพร สระมาลีย์
รธก.ฝ่ายอำนวยการ

ผศ.พิทยา สีสด
รธก.ฝ่ายวิทยาเขต

รศ.สุขสมัย  สุทธิบดี
รธก.ฝ่ายนิติการ  

รศ.ประโมทย์ จารุนิล
รธก.ฝ่ายกิจการพิเศษ

 

อ.ปรีชา  ประยูรพัฒน์
รธก.ฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

 

อ.ดร.สมชัย อวเกียรติ
รธก.ฝ่ายสวัสดิการ

ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
รธก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

รศ.วิไลวรรณ  ทองประยูร
รธก.ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ

 

รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข
รธก.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

 

รศ.สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์
รธก.ฝ่ายสำนักงานวิทยบริการ
  

รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ
รธก.ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
และสื่อการสอน 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่  7 ตุลาคม 2559