นายวิรัช ชินวินิจกุล

นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

  

ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
   

อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
ประธานสภาคณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
   

นายวิทวัส บุญญสถิตย์
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อ.ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 รศ.เริงรัก จำปาเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.พิมพ์ใจ รื่นเริง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ศุภชัย ตันศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สาธิษฐ์ นากกระแสร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 


ศ.พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 


พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 


รศ.สุขสมัย สุทธิบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


นายธีระ ทองประกอบ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


นางพิมล  สิงห์อุไร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559