การบรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ธรรมะกับการน้อมนำแนวพระราชดำริ
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ โดย พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)
เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549 เวลา 08.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
ภาพโดย เฉลิมพล  สนาน้อย