คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ /สถาบัน/สำนัก
 
 
ผศ. วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดี
 
ผศ. พิมล   พูพิพิธ  
รศ. ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ
รศ. สัมพันธ์  ธาราทิพยกุล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 
รศ. ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง
รศ. ดร. สุรเดช  สำราญจิตต์
รศ. ปรีชา  พหลเทพ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 
อ. ดร. มนตรี กวีนัฏธยานนท์
รศ. จรินทร์  เจริญศรีวัมนกุล
ผศ. ดร. วรานนท์  คงสง
รก. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
. ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์
รศ. ดร.โฆษิต  อินทวงศ์
รศ. สุวรรณี เดชวรชัย
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 คณบดี
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้อำนวยการสำนัก
บริการทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผล
 
ศ. พรชัย  จิตต์พานิช
รศ. พัฒนะ  เรือนใจด
รศ. ทศพร  คล้ายอุดม
ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุดกลาง
ผู้อำนวยการ
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
รก. ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
 
 
 
ผศ. อาจรณ  เชษฐสุมน
อาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน
ผศ. พิศิษฐ์  แสง-ชูโต
ผู้อำนวยการ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักกีฬา
ผู้อำนวยการ
สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
 
รศ. ดร. เอื้อน  ปิ่นเงิน
รศ. ดร. มณี   อัชวรานนท
ศ. ดร. บุญชาล  ทองประยูร
ผู้อำนวยการ
สถาบันคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รก. ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
             
       
  อ.สาธิน  สุนทรพันธุ์   รศ. ดร. ระพิณ  ทรัพย์เอนก   รศ. สุธินี  รัตนวราห  
  ผู้อำนวยการ
สถาบันการศึกษานานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
รก. ผู้อำนวยการ
สถาบันกฎหมายไทย
 
           
         
      อ.พรชัย  วงศ์วาสนา    
      รก.ผอ. สถาบันวิจัย
สัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
   
           
 

ปรับปรุงเมื่อ  กรกฎาคม 2555

     

กลับสู่ด้านบน


คณบดี ผู้อำนวยการ ปี 2552 | ปี 2553