เกี่ยวกับสำนักงานอธิการบดี

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงานอธิการบดี
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานในสธก.
SAR สธก.

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณบดี/ผู้อำนวยการ

สาร

สารนายกสภามหาวิทยาลัย
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัย

RU. Links Website

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กองกลาง
กองคลัง
กองแผนงาน
กองอาคารสถานที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการนักศึกษา
กองงานวิทยาเขตบางนา
กองบริการการศึกษา
สำนักงานตรวจสอบภายใน
www.info.ru.ac.th
รามนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวัน

ไทยรัฐ
ข่าวสด
เดลินิวส์
คมชัดลึก
มติชน
สยามรัฐ
โพสต์ทูเดย์
ผู้จัดการ
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยโพสต์
ประชาชาติ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
บางกอกโพสต์

RU. Links Website

สำหรับเจ้าหน้าที่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา

สนับสนุนการศึกษา สร้างสรรค์บริการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารอย่างมีระบบ ก้าวทันเทคโนโลยี

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาพันธกิจ ส่งเสริมระบบงาน บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

พัฒนาพันธกิจได้มาตรฐาน บริการสู่สากล
กล่องข้อความ:
 

 

  ข้อควรรู้สำหรับบุคลากร
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2541
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความรู้สำหรับบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ รุ่นที่ 37 (ปีการศึกษา 2553-2557)
ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2555 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย
Update: 26/1/2555  รายละเอียดกำหนดการ
  กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ รุ่นที่ 36 (ปีการศึกษา 2552-2553)
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2554 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย
Update: 5/1/2554  รายละเอียดกำหนดการ
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใน วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554 ...
Update: 5 /1/2554 
  ขอเชิญชวนเข้าร่วม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
5 ธันวาคม 2553 
ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553
ณ มณฑลพิธีหน้าอาคารหอประชุม
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
... 
Update: 22/11/2553  รายละเอียดกำหนดการ
  ขอเชิญชวนเข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ในวันศุกร์ที่
3 ธันวาคม 2553 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...
Update: 22/11/2553  รายละเอียดกำหนดการ
  ขอเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 39 ปี
ใน วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
Update: 22/11/2553  รายละเอียดกำหนดการ
  ขอเชิญชวนเข้าร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2553 
ณ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใน วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553.
 Update: 23 /4/2553 
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยวันงานสงกรานต์  ณ อาคารหอประชุม
พ่อขุ่นรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใน วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553
 Update: 23 /4/2553 
  กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2553...
 Update: 4/1/2553  อ่านรายละเอียด
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ บริเวณ  ลาน พระบรมราชานุสาวรีย์
พ่อขุ่นรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใน วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 ...
Update: 21 /12/2552 อ่านรายละเอียด
  ขอเชิญชวนเข้าร่วม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 ณ มณฑลพิธีหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุ่นรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
Update: 1 /12/2552   
  ขอเชิญชวนเข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...
Update: 1 /12/2552   
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 38 ปี 
ใน วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2552...
Update: 4 /11/2551
  ขอเชิญชวนเข้าร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2552  ณ วัดพระแท่นดงรังพระอารามหลวง ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ใน วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552...
Update: 1/5/2552   
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันงานสงกรานต์  ณ บริเวณ 
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุ่นรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใน
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 7.00 น.
Update: 7 /4/2552   
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยวันงานสงกรานต์ 
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุ่นรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ใน วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น.
Update: 7 /4/2552     
  กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 34..
Update: 12 /12/2551  อ่านรายละเอียด  
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ บริเวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุ่นรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ใน วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552 ...
Update: 3 /1/2552  อ่านรายละเอียด
  ขอเชิญร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "หัวหมากเกมส์" พบกับการแข่งขันกีฬา การประกวดเชียร์
และการแสดงจากสถาบันต่าง
ๆ ระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2552
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
Update: 5 /1/2552  รายละเอียด
  ขอเชิญชวนเข้าร่วม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 ในวันศุกร์    ที่ 5 ธันวาคม 2551 ณ มณฑลพิธีหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุ่นรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
Update: 2 /12/2551  อ่านรายละเอียด   
  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน "โบว์ลิ่ง...กองกลางสัมพันธ์" ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2551ณ SF STRIKE BOWL เดอะมอลล์ 4 รามคำแหง...
Update: 4 /11/2551  อ่านรายละเอียด   
  ขอเชิญชวนเข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...
  Update: 19 /11/2551  อ่านรายละเอียด   
  ขอเชิญชวนเข้าร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2551  ณ พระอารามหลวงวัดเทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
ใน วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551...
Update: 4 /11/2551  อ่านรายละเอียด   
โครงการการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาชั้นปริญญาโท ภาค 1  ปีการศึกษา 2552  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
Update: 14 /11/2551  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม | Downloadใบสมัคร
  โครงการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตภาคพิเศษ (จันทร์-ศุกร์) รับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2551(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)...
Update: 4 /11/2551  อ่านรายละเอียด